MA DU WRESTLING CLUB

This Friday we start the Ma DU Wrestling Club . Fridays 6-7pm Sunday 10-11am .Come learn from college wrestlers . For everyone of all size and ages only $25 a month . www.iamnam.com 10662 Stanford ave garden grove ca 92840

Thứ sáu này, chúng tôi bắt đầu Wrestling Club Ma DU. Thứ Sáu 6-7h tối Chủ nhật 10-11 giờ sáng. Hãy đến tìm hiểu từ các đô vật học đại học. Cho tất cả mọi người của tất cả các kích thước và độ tuổi chỉ có $ 25 một tháng. Www.iamnam.com 10662 Stanford vườn ave lùm cây ca 92840

今週の金曜日から、Ma Duレスリングクラブ始まります。時間は金曜日:午後6-7時、日曜日:午前10-11時です。年齢や体型に関係なく、参加費は月額25ドルです。www.iamnam.com 10662 Stanford ave garden grove ca 92840