SUMMER SPECIAL !!!

summer special train fit muscle loose weight kids men womn

Starting in May we are offering a Summer Special for Men, Women, and Kids. Get fit and in shape for the summer time.

Unlimited classes , 3 months for $300 or 4 months for $350.

Woment's Cardio Kickboxing Class, 4 months for only $200

Kids Jiu Jitsu , 4 months for only $200

sign up now while offer still last.

Bắt đầu từ tháng chúng tôi đang cung cấp một đặc biệt mùa hè cho nam giới, phụ nữ, và trẻ em. Có được phù hợp và trong hình dạng cho thời gian mùa hè.

Các lớp không giới hạn, 3 tháng với giá 300 USD hoặc 4 tháng với $ 350.

Cardio Kickboxing lớp Woment của, 4 tháng đối với chỉ 200 $

Trẻ em Jiu Jitsu, 4 tháng đối với chỉ 200 $

đăng ký tại trong khi vẫn đề nghị kéo dài.