Ben Nolasco took 1st place!

MaDu Student Ben Nolasco had an awesome perfomance at the Subfighter Jiu Jitsu Tournament held in Laguna Hills. Taking 1st place and beating blue belt in the over time finals. June 29th 2014.

MaDu生徒のベン・ノラスコは、今回2014年6月29日に開催されたサブファイターの柔術トーナメント大会で素晴らしい成績を残しました。彼は青帯の選手を制し、見事1位に輝きました。

OC Marathon 2014

Mile Time for Nam Phan
Marathon Medal
Marathon Map

Nam Phan completed the OC Marathon on "May the Fourth be with you" 05/04/14. The marathon started at Fashion Island in Newport Beach looping through nearby cities then ending at the Costa Mesa Fair Grounds. At a pace between 8 and 10 MPH, he completed the marathon in 3 hours and 50 minutes.

SUMMER SPECIAL !!!

summer special train fit muscle loose weight kids men womn

Starting in May we are offering a Summer Special for Men, Women, and Kids. Get fit and in shape for the summer time.

Unlimited classes , 3 months for $300 or 4 months for $350.

Woment's Cardio Kickboxing Class, 4 months for only $200

Kids Jiu Jitsu , 4 months for only $200

sign up now while offer still last.

Bắt đầu từ tháng chúng tôi đang cung cấp một đặc biệt mùa hè cho nam giới, phụ nữ, và trẻ em. Có được phù hợp và trong hình dạng cho thời gian mùa hè.

Các lớp không giới hạn, 3 tháng với giá 300 USD hoặc 4 tháng với $ 350.

1st place at Subfighter Jiu Jitsu Tournament

jiu jitsu tournament gold first place champion

Ma Du student Ryan Croker won 1st place at the Subfighter Jiu Jitsu Tournament. Ryan performed amazingly not letting any of his opponents score a single point during the whole tournament. Awesome job Ryan.

Ma Du học sinh Ryan Croker đã giành vị trí số 1 tại Jiu Jitsu Tournament Subfighter. Ryan thực hiện đáng ngạc nhiên không để cho bất kỳ đối thủ của ông ghi một điểm duy nhất trong toàn bộ giải đấu. Tuyệt vời công việc Ryan.

QuestBar

Nam Phan recently just got picked up by the leading protein bar in America also known as QuestBar. Here's what Nam Phan had to say. "I wanna give a big thanks to @questnutrition for sponsoring me. These bars have been helping make my weight cut a lot easier "

Nam Phan gần đây chỉ đã chọn của các thanh protein hàng đầu tại Mỹ còn được gọi là QuestBar. Đây là những gì Nam Phan đã phải nói. "Tôi muốn cung cấp cho một lớn nhờ @ questnutrition tài trợ cho tôi. Những quán bar đã giúp làm cho trọng lượng của tôi cắt dễ dàng hơn nhiều"

Pages

Subscribe to I AM NAM RSS